تبلیغات
ریسمان های کیـــــهانی - .....!!!
سال ها ره میرویم و در مسیر / همچنان در منزل اول اسیر

.....!!!

دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 10:39 ق.ظ

نویسنده : AlFa
اعضای هیئت تحویل موقت:
نماینه کارفرما
نمایتده مشاور
.......پیمانکار

مدت زمان ماده تعلیق : کارفرام میتواند اجرای کار را برای یک بار به مده حداکثر 3 ماه معلق کن.
فرمول مدت زمان اجاره وسایل:

مدت اجاره برای کارفرما=3 ماه+(1-مبلغ صورت وضیعیت قطعی/مبلغ پیمان)*مدت اولیه پیمان.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -