تبلیغات
ریسمان های کیـــــهانی - تعریف
سال ها ره میرویم و در مسیر / همچنان در منزل اول اسیر

تعریف

دوشنبه 26 اردیبهشت 1390 10:07 ق.ظ

نویسنده : AlFa
مشاور: شخص خوقی یا حیقی که که برای نظارت بر انجام کار در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار معرفی میشود.

پیمانکار: سوی دیگر امضا کننده پیمان .اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان بر عهده گرفته .نمایندگان و جانشینهای قانونی در حکم پیمانکار هستن!

کارفرما:یک سوی دیگر امضا کننده که عملیات پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان را به پیمانکار واگذار میکند و جانشین ها .......

مهندس ناظر: نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه.در چارچوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار معرفی میشود!
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -