تبلیغات
ریسمان های کیـــــهانی - ماده 48
سال ها ره میرویم و در مسیر / همچنان در منزل اول اسیر

ماده 48

یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 12:52 ق.ظ

نویسنده : AlFa

ماده48 - خاتمه پیمان

هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان،کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد،بنا به مصلحت خود یا علل دیگر،تصمیم به خاتمه پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل که نباید بیشتر از 15 روز باشد به پیمانکار ابلاغ می کند کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.اقدامات پس از خاتمه دادن پیمان به شرح زیر است:

الف)کارفرماآن قسمت ازکارهاراکه ناتمام است طبق مقررات درج شده درماده 41 تحویل قطعی وآن قسمت راکه پایان یافته است طبق مقررات تعیین شده درماده 39 تحویل موقت می گیرداگرمعایبی درموردکارهای ناتمام مشاهده شودپیمانکارمکلف است به هزینه خوددرمدت مناسبی که باتوافق کارفرماتعیین می شودرفع عیب نمایدوسپس تحویل قطعی دهددرصورتی که پیمانکاردرمهلت مقرررفع نقص نکند کارفرماطبق بند"د"ماده 32 اقدام به رفع نقص می نماید.تاحدی که موردلزوم ودرخواست کارفرماست،پیمانکاربایدنقشه ها،کاتالوگها،قراردادهای باپیمانکاران جزءوسایرمدارک اجرای کارراتحویل کارفرما دهد.

ب)صورت وضعیت کارهای انجام شده،طبق ماده 40 تهیه می شود.

ج)در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده به شرح زیر اقدام می شود:

1) مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه که طبق مشخصات فنی بوده و برای اجرای موضوع پیمان تهیه شده است اندازه گیری و بهای آنها بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید،که مورد توافق دو طرف باشد،در صورت وضعیت قطعی منظور می شود.

2) پیمانکار با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان بی درنگ فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را همراه با شرایط خرید آنها برای کارفرما ارسال می نماید. کارفرما تا ده روز از دریافت فهرست پیشگفته،اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که مورد نیاز تشخیص می دهد به پیمانکار اعلام می نماید تا پیمانکار قرارداد خرید آنها را به کارفرما منتقل نماید.مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تادیه شده است،در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و تادیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده کارفرما خواهد بود.

3) پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان،تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد.خاتمه قراردادهای خرید مصالح و تجهیزاتی که مورد نیاز کارفرما نیست پس ازاعلام نظر کارفرما طبق بند2،انجام می شود.

د)در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان،در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به اشخاص گردد،این هزینه ها و خسارتها،پس از رسیدگی و تایید کارفرما،به حساب بستانکاری پیمانکار منظورمی شود.

ه)کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است در اختیار می گیرد.بهای این تاسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهایی که قبلاً به پیمانکار شده است،با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی شود.اگر تاسیسات و ساختمانهای پیشگفته در خارج از محلهای تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد،کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکارپرداخت می کند.

و)پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محلهای تحویلی کارفرما باقی مانده است،حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما از محلهای یاد شده خارج کند در غیر این صورت کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد.در غیر این صورت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و داراییهای خود دعوایی مطرح نماید.

ز)در مورد تضمینهای پیمانکار به ترتیب زیرعمل می شود.

1) تضمین انجام تعهدات پیمان طبق روش تعیین شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد می شود با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیشگفته حداکثرتا یک ماه پس از تحویل کار اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود.

2) تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده هر یک جداگانه طبق ماده 35 آزاد می شود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -