تبلیغات
ریسمان های کیـــــهانی - ماده47.
سال ها ره میرویم و در مسیر / همچنان در منزل اول اسیر

ماده47.

یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 12:43 ق.ظ

نویسنده : AlFa

ماده47.اقدامات فسخ پیمان

     الف)درصورتی كه به علت بروزیك یاچندموردازحالتهای درج شده درماده46،كارفرماپیمان رامشمول فسخ تشخیص دهد،نظرخودراباذكرمواردی كه به استنادآنهاپیمانكاررامشمول فسخ می داند،به پیمانكارابلاغ می كند.

پیمانكارمكلف است كه درمدت 10 روزازتاریخ ابلاغ كارفرمادرصورتی كه دلائلی حاكی ازعدم انطباق نظركارفرماباموارداعلام شده داشته باشدمراتب رابه اطلاع كارفرمابرساند.اگرظرف مهلت تعیین شده پاسخی ازسوی پیمانكارنرسدیاكارفرمادلایل اقامه شده اورامردودبداندكارفرمافسخ پیمان رابه پیمانكارابلاغ می كندوبدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضایی،به ترتیب مفاداین ماده عمل می نماید.

درصورتی كه تصمیم كارفرمابرای فسخ پیمان به استنادموارددرج شده دربندالف ماده46 باشدموضوع فسخ پیمان بایدبدواًبه وسیله هیاتی متشكل ازسه نفر به انتخاب وزیریابالاترین مقام سازمان كارفرما(درموردسازمانهایی كه تابع هیچ یك ازوزارتخانه ها نیستند)بررسی وتایید شودوموردموافقت وزیریا بالاترین مقام سازمان كارفرماقرارگیردوسپس به پیمانكارابلاغ شود.

     ب )كارفرماتضمین انجام تعهدات وتضمین حسن انجام كاركسرشده راضبط وبه حساب خزانه واریزمی كندوبی درنگ كارگاه تاسیسات وساختمانهای موقت مصالح وتجهیزات،ماشین آلات وابزاروتمام تداركات موجوددرآن رادراختیارمی گیردوبرای حفاظت آن اقدام لازم معمول می دارد.سپس بی درنگ ازپیمانكاردعوت می كندكه ظرف یك هفته نماینده ای برای صورت برداری وتهیه صورتمجلس كارهای انجام شده وتمام مصالح،تجهیزات،ماشین آلات وابزاروتداركات دیگركه دركارگاه موجوداست معرفی نماید.هرگاه پیمانكارازمعرفی نماینده ظرف مدت تعیین شده خودداری كندیانماینده معرفی شده ازجانب اودرموعدمقرربرای صورت برداری حاضرنشودكارفرمابه منظورتاًمین دلیل باحضورنماینده دادگاه محل برای صورت برداری اقدام می نماید وپیمانكارحق هیچ گونه اعتراضی دراین مورد رانداردپس ازصورت برداری پیمانكاربی درنگ طبق ماده 40 اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی ازكارهای انجام شده می كند.

     ج )كارفرماتاسیسات وساختمانهای موقت راكه دركارگاه احداث شده وبرای ادامه كارمورد نیازاست دراختیارمی گیردوبهای آنهارابرابرارزش مصالح وتجهیزات بازیافتی كه باتوافق دوطرف تعیین می شودباتوجه به اینكه دراین مواردنبایدوجهی بابت برچیدن كارگاه به پیمانكارپرداخت شودبه حساب طلب پیمانكارمنظورمی كنداگرتاسیسات وساختمانهای پیشگفته درخارج ازمحلهای تحویلی كارفرماایجادشده باشدكارفرمابهای اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعیین می شودبرای مدتی كه به منظورتكمیل كاردراختیارخواهدداشت به پیمانكارپرداخت می كند.

     د )كارفرمامی تواند ماشین آلات وابزارووسایل متعلق به پیمانكارراكه دركارگاه موجوداست وبه تشخیص خودبرای اتمام كارموردنیازبداند،برای مدت مناسبی كه برای جایگزین كردن آنهاباماشین آلات دیگرلازم است دراختیاربگیردوهزینه اجاره آنهاراكه باتوافق دوطرف تعیین می شودبه حساب طلب پیمانكارمنظورنمایدكارفرمانمی تواندبدون موافقت پیمانكارماشین آلات اورابیش ازمدتهای تعیین شده درزیردراجاره خودبگیرد.

     1)درموردماشین آلات ثابت دستگاه مركزی بتن،كارخانه آسفالت وماشین آلات خاصی كه نام آنهادرشرایط خصوصی پیمان پیش بینی شده است برابرمدتی كه ازرابطه زیربدست می آید.

                                        مبلغ صورت وضعیت قطعی

         مدت اولیه پیمان * (------------------------   - 1) + 3 ماه = مدت اختیاركارفرمابرای اجاره

                                                مبلغ پیمان

     2)درموردسایرماشین آلات،برابرده ماه.

     اگرپیمانكاربه كارفرمابدهكارباشد،كارفرمابه میزان طلب خود،اقلامی ازماشین آلات وابزارووسایل پیمانكارراكه توسط كارشناس یاكارشناسن منتخب طرفین ارزیابی می شوددراختیارمی گیردوبارعایت قوانین جاری كشور،به تملك قطعی خوددرمی آورد.

     ه )كارفرماازمصالح وتجهیزات پای كارآنچه طبق مشخصات بوده وبرای اجرای پیمان تهیه شده است قبول می كند وبهای آن رابراساس نرخ متعارف روزدرتاریخ خریدكه موردتوافق دوطرف باشد،به حساب طلب پیمانكارمنظورمی نماید.

     و )پیمانكاربادریافت ابلاغ فسخ پیمان،بی درنگ فهرست مصالح وتجهیزات سفارش شده برای اجرای كارراهمراه باشرایط خریدآنهابرای كارفرما ارسال می نمایدكارفرماتاده روزازدریافت فهرست پیشگفته اقلامی ازمصالح وتجهیزات سفارش شده راكه موردنیازتشخیص می دهدبه پیمانكاراعلام می نمایدتاپیمانكارقراردادخریدآنهارابه كارفرمامنتقل نماید.مبالغی كه بابت خرید این مصالح وتجهیزات ازسوی پیمانكارتاًدیه شده است درمقابل تسلیم اسنادومدارك آن به حساب طلب پیمانكارمنظورمی گرددوتاًدیه بقیه بهای خریدوهرنوع تعهدمربوط به آنهابه عهده كارفرماخواهد بود.
 
ز)هرگاه پیمانكارظرف دوهفته ازتاریخ ابلاغ كارفرمابه منظورتوافق دراجرای بندهای"ج"،"د"و"ه"حاضرنشودیاتوافق بین طرفین حاصل نگردد، كارفرمایك یاچندكارشناس رسمی دادگستری انتخاب می نماید.نظراین كارشناس یاكارشناسان برای طرفین قطعی است وحق الزحمه آنان راازكارفرما می پردازدوبه حساب بدهی پیمانكارمنظورمی كند.


     ح )پیمانكارمكلف است كه مازاد مصالح وتجهیزات ودیگرتداركات خودراكه درمحلهای تحویلی كارفرما باقی مانده است حداكثرظرف مدت سه ماه ازتاریخ ابلاغ كارفرماازمحلهای یادشده خارج كند.درغیراین صورت كارفرمامی تواندبرای خارج كردن آنها به هرنحوكه مقتضی بداندعمل نمایدوهزینه های آن رابه حساب بدهكارپیمانكارمنظوردارد.دراین حالتپیمانكارنمی تواندنسبت به ضرروزیان واردشده به اموال وداراییهای خوددعوایی مطرح نماید.

     ط )ازتاریخ ابلاغ فسخ پیمان تاتاریخی كه صورت برداریها وارزیابی طبق این ماده پایان می یابد،نصف هزینه های مربوط به نگهداری وحفاظت كارگاه به عهده كارفرماونصف دیگر به عهده پیمانكاراست.این مدت نبایدازسه ماه بیشترشوددرغیراین صورت،هزینه های مربوط به نگهداری وحفاظت كارگاه برای ایام بیش ازسه ماه به عهده كارفرماست


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -