تبلیغات
ریسمان های کیـــــهانی - ماده 46
سال ها ره میرویم و در مسیر / همچنان در منزل اول اسیر

ماده 46

یکشنبه 25 اردیبهشت 1390 12:41 ق.ظ

نویسنده : AlFa
ماده46.مواردفسخ پیمان

الف)كارفرمامی توانددرصورت تحقق هریك ازمواردزیرپیمان راطبق ماده47 فسخ كند.

    1)تاخیردرتحویل گرفتن كارگاه ازجانب پیمانكاربیش ازمهلت تعیین شده دربند"ب"ماده28.

    2)تاخیردرارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش ازنصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.

    3)تاًخیردرتجهیزكارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش ازنصف مدت تعیین شده دربند"ج"ماده4 موافقتنامه فسخ پیمان دراین حالت درصورتی مجازاست كه كارفرماقسمتی ازپیش پرداخت راكه بایدبعدازتحویل كارگاه پرداخت كندپرداخت كرده باشد.

    4)  تاخیردرشروع عملیات موضوع پیمان بیش ازیك دهم مدت اولیه پیمان یادو ماه هركدام كه كمتراست.

    5)تاخیردراتمام هریك ازكارهای پیش بینی شده دربرنامه زمانی تفصیلی بیش ازنصف مدت تعیین شده برای آن كارباتوجه به ماده 30

    6)تاخیردراتمام كاربه مدت بیش ازیك چهارم مدت پیمان باتوجه به ماده 30

    7)عدم شروع كارپس ازرفع وضعیت قهری موضوع ماده43 وابلاغ شروع كارازسوی كارفرما

    8)بدون سرپرست گذاشتن كارگاه یاتعطیل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بیش از15 روز

    9)عدم انجام دستورمهندس مشاوربرای اصلاح كارهای انجام شده معیوب طبق بند"د"ماده32

    10)انحلال شركت پیمانكار.

    11)ورشكستگی پیمانكاریاتوقیف ماشین آلات واموال پیمانكار ازسوی محاكم قضایی به گونه ای كه موجب توقف یاكندی پیشرفت كارشود.

    12)تاخیربیش ازیك ماه درپرداخت دستمزد كارگران طبق بند"و"ماده17

    13)هرگاه ثابت شودكه پیمانكاربرای تحصیل پیمان یااجرای آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش یاهدایایی داده است یاآنها یاواسطه های آنهارادرمنافع خودسهیم كرده است.

      ب  )درصورت احرازمواردزیر،كارفرماپیمان رافسخ می كند

    1)واگذاری پیمان به شخص ثالث

    2)پیمانكارمشمول ممنوعیت قانونی ماده 44 گردد،به استثنای حالت پیش بینی شده دربند"ب"آن برای شمول ماده48.

A.S:  این آپ ها فقط به جهت استفاده در امتحان متره صورت گرفته و هیچ کاربرد دیگر
ی ندارد!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -